تاریخ ایجاد در 04 تیر 1394

 

اساسنامه مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

ماده 1- به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات نوآوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات ناميده مي شود ، به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل درامور بهداشتي درماني تاسیس می شود.

ماده 2- اهداف

 1. 1.توسعه و بکارگیری دانش بشری در تولیر علم
 2. 2.ايجاد بستر مناسب براي پژوهش در زمينه علوم پايه
 3. 3.ایجاد ارتباط بین علوم پایه و بالینی
 4. 4.انجام پژوهشهاي بنيادي در حیطه پزشکی به منظور پاسخگويي به نيازهاي بهداشتي و درماني منطقه و كشور.
 5. 2.جمع آوري ، تنظيم وطبقه بندي اسناد و مدارك مربوطه وانتشار آن ها
 6. 3.تربيت نيروي انساني مححق در زمينه
 7. 4.ترغيب وتشويق وبكار گيري محققين
 8. 5.كوشش درجلب توجه وهكاري مراكزتحقيقاتي واجرايي در داخل كشور
 9. 6.همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي وآموزشي وساير سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران

ماده 3- اركان مركز عبارتند از:

الف شورايعالي

ب- رئيس مركز

 

 

ماده 4- اعضاء شورايعالي مركز عبارتنداز:

 1. 1.معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد           دکتر مهدی ملک نژاد
 2. 2.معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد                   دکتر سعید طوسی زاده      
 3. 3.مدیر پژوهشي دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد                   دکتر سعید ابطحی      
 4. 4. رئيس مركز                                                             دکتر سیما افشارنژاد
 5. 5.سه نفر از اعضاء هيات علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز و تأييد رئيس دانشگاه

     دکتر محمد سرافراز ، دکتر محمد رضا خزاعی ، دکتر محمد رضا خاکزاد

 

ماده 5- وظايف شوراعالي مركز به شرح زير مي باشد :

 1. 1.تصويب خط مشي پژوهشي مركز
 2. 2.تصويب طرح هاي همكاري با ساير دانشگاهها ومؤسسات آموزشي و پژوهشي داخلي وخارج ازكشور و سازمان هاي بين المللي مطابق مقررات وضوابط مربوطه
 3. 3.بررسي وتصويب گزارش سالانه فعاليت هاي مركز
 4. 4.بررسي و تصويب وبودجه سالانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي وبارعايت ضوابط قانوني
 5. 5.تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امورداخلي شورايعالي ودستورالعمل هاي اجرايي مركز تحقيقات
 6. 6.پيشنهادسازمان وتشكيلات مركز

تبصره : مصوبات شورايعالي مركز براساس سياست ها وخط مشي ها وهماهنگي با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده 6- رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز وحكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرچهار سال يكبار منصوب مي گردد و انتخاب مجدد وبلامانع است.

ماده 7- وظايف رئيس مركز :

رئيس مركز بالاترين مقام اجرايي مركز است و درحدود ضوابط قانوني ومصوبات شورايعالي جهت اجراي وظايف وامور محوله اقدام مي نمايد .

ماده 8- اعضاء مركز : مركز داراي دو نوع عضو به شرح زير است :

الف) اعضاء پيوسته : كه اعضاء هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

ب) اعضاء وابسته : كه اعضاء هيات علمي علمي ساير گروههاي علوم پزشكي و سايردانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هستند.

ماده 9- منابع مركز :

1-                 از طريق بودجه پژوهشي دانشگاه

بخشي از هزينه هاي مركز تحقيقاتي از طريق بودجه پژوهشي دانشگاه از محل بودجه هاي جذب نشده واحدهاي دانشگاهي ) تأمين مي شود.

2-                 از طريق عقد قرارداد

بخشي از هزينه هاي مركز تحقيقاتي از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي وخدمات علمي برون دانشگاهي تأمين مي شود.

3- درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

4- كمك وهداياي اشخاص حقيقي وحقوقي

5- اعتبارات دولتي در صورت تخصيص

 

Finland Sevastopol joomla